داخلی

سامانه های انرژی مستقیم لیزری و الکترو مغناطیسی در نیروی پدافند هوایی ارتش

  توضیحات معاون جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش در خصوص طراحی ،تولید و استفاده از سامانه های انرژی مستقیم،لیزری و الکترو مغناطیسی در این نیرو