رویدادهای سربازی


اخبار سربازی

در این بخش آخرین و جدیدترین خبر های خدمت سربازی و قوانین نظام وظیفه ارائه می شود

مشاهده

مصاحبه با سربازان نمونه

در این بخش مصاحبه با سربازان نمونه نیروی پدافند هوایی ارائه می شود

مشاهده

معرفی پادگان های آموزشی

در این بخش اطلاعاتی از موقعیت پادگان های آموزشی نیروی پدافند هوایی ارائه می شود

مشاهده