داخلی

بازدید کارکنان اداره ع س نپاجا از موزه هوانوردی ملی ایران

بازدید کارکنان اداره ع س نپاجا از موزه هوانوردی ملی ایران

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی کارکنان اداره ع س نپاجا به منظور آشنایی با عملکردها و نمایش دستاوردهای هوایی کشور، از موزه هوانوردی ملی ایران بازدید کردند.