داخلی

شورای عالی نگهداری و تعمیر نیروی پدافند هوایی برگزار شد

شورای عالی نگهداری و تعمیر نیروی پدافند هوایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی امیر سرتیپ صباحی فرد در این جلسه گفت: نیروی پدافند هوایی یک نیروی تجهیزات محور است و نگهداری اصولی و تعمیر به موقع و صحیح ابزار و تجهیزات یکی از عوامل اصلی افزایش توان رزم و به روز بودن دفاع و پدافند است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی تاکید کرد: امروز سامانه ها و تجهیزات مورد استفاده در پدافند بومی هستند و قطعات مصرفی و خدمات نگهداری و بازآماد تجهیزات در داخل کشور و توسط نیروی جوان و آموزش دیده در مجموعه نیروهای مسلح انجام می شود و ما در این زمینه خودکفا هستیم.

وی افزود: در گذشته تامین قطعات یا تعمیرات وابسته به خارج از کشور بود اما امروز این خدمات بدون وابستگی و با تکیه بر توان داخلی انجام می شود چرا که تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که برای دفاع قاطع از کشور باید خودکفا باشیم. 

در این جلسه گزارشی از فرایند های نگهداری و تعمیر در نیروی پدافند هوایی ارتش ارائه شد و راهکار های افزایش بهروری و بهبود فرآیندهای "نت" مورد بررسی فرماندهان و مسولین قرار گرفت