فیلم زندگی | «هایپاور»؛ ماجرای ابتکار یک نخبهٔ پدافندی به نام منصور
داخلی

فیلم زندگی | «هایپاور»؛ ماجرای ابتکار یک نخبهٔ پدافندی به نام منصور

«رحمت خدا بر شهید ستاری. شهید منصور ستاری حقیقتاً یک نخبه بود، هم از نظر فکری، ذهنی، علمی و عملیاتی و هم از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصه‌های دشوار... آنچنان با سرعت و با جدیت کار پدافند را در والفجر۸ انجام داد که همه متحیر مانده بودند. دشمن هم متحیر بود.».

یکشنبه, 14 اسفند 1401 مدیریت